individuální konzultace rodinná terapie párová terapie diagnostika a zpracování

Narodil jsem se v roce 1967 v Příbrami, kde žiji doposud.
Studoval jsem na příbramském gymnáziu a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studium jsem ukončil státní rigorózní zkouškou a získal titul doktor filosofie. Absolvoval jsem pětiletý Sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (Skála, Urban, Rubeš), pod Evropskou psychoterapeutickou asociací. Ministerstvo zdravotnictví ČR mi udělilo odborný zdravotnický titul adiktolog.

Další vzdělání a odborné aktivity:
Jsem členem Českého institutu pro supervizi a Asociace adiktologů ČR. Vystudoval jsem Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a obor Řízení neziskových organizací. Absolvoval jsem odborné kurzy v léčbě poruch příjmu potravy, patologickém hráčství a v rodinné terapii.

Praxe
Pracoval jsem v základním a učňovském školství a poté 16 let jako psychoterapeut. Především pak v oblasti léčby závislých osob, jejich rodin a blízkých. Pracoval jsem s mnoha specifickými cílovými skupinami pacientů a klientů - závislé matky s dětmi, jejich rodiny a partneři, závislí mladiství a jejich rodiny, mladiství s poruchami chování, osoby s poruchou osobnosti, duální diagnózy, osoby v krizové životní situaci apod. Jsem spoluautorem několika odborných publikací a aktivním přednášejícím pedagogem studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pracuji také jako individuální a týmový supervizor.

V současné době se věnuji především psychoterapii a práci s lidmi.

Mám praxi v těchto oblastech:
  • individuální a skupinová psychoterapie
  • rodinná terapie
  • partnerská terapie
  • poradenství
  • léčba závislostí, včetně prevence a poradenství
  • dlouholetá manažerská praxe (nezisková sféra)
  • supervize
  • přednášková a pedagogická činnost

Copyright © 2020 Petr Vácha. All Right Reserved. Design By Milan Vácha.